Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: LANBAAS.NL

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN LANBAAS.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen LanBaas en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LanBaas bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van LanBaas zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door LanBaas is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door LanBaas zijn bevestigd.
3. LanBaas heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor LanBaas tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van LanBaas automatisch voor nabestellingen.
5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens LanBaas .

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/ bedrijf/ leverancier.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door LanBaas is overeengekomen – het moment (naar keuze van LanBaas ) waarop LanBaas de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij LanBaas niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/ of – indien vervoer of verzending door LanBaas is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is LanBaas gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annuleren/ retourneren van order)

1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat LanBaas te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling ([email protected]).
3. Kosten en schades die voor LanBaas gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
4. De voorwaarden die LanBaas stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen): * Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt. * De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. 5. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van: * Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken; * Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten; * Producten van hygiënische aard, zoals verzorgingsproducten; * Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten; * OP=OP en koopjescorner producten; * Producten waarvan LanBaas uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd

1. Door LanBaas opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij LanBaas schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De door LanBaas opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Het is LanBaas toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LanBaas bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is LanBaas er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door LanBaas bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door LanBaas een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding

1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door LanBaas ontbonden worden in de volgende gevallen: * indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet; * indien na het sluiten van de overeenkomst aan LanBaas omstandigheden ter kennis komen die LanBaas goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; * indien LanBaas de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is LanBaas bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van LanBaas schadevergoeding te vorderen.
2. In geval van ontbinding door LanBaas is de wederpartij jegens LanBaas schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van LanBaas om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie

1. De wederpartij heeft jegens LanBaas enkel recht op garantie indien en voor zover aan LanBaas (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van LanBaas of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is LanBaas niet gehouden.
2. De wederpartij heeft jegens LanBaas enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens LanBaas heeft voldaan.
3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door LanBaas geleverde zaken blijven het eigendom van LanBaas totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met LanBaas gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door LanBaas geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LanBaas dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin LanBaas haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LanBaas zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht LanBaas zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: * of de juiste zaken zijn geleverd; * of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; * of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan LanBaas te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt LanBaas geacht correct geleverd te hebben.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt LanBaas klachten niet in behandeling. LanBaas heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door LanBaas aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan LanBaas te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door LanBaas geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LanBaas worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van LanBaas of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/ Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door LanBaas afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en: * in Euro * exclusief BTW * exclusief verzend- of transportkosten * af fabriek/bedrijf * exclusief heffingen op mediadragers * exclusief wettelijke heffingen en/ of verwijderingsbijdrage
2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3. Indien LanBaas met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is LanBaas niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LanBaas kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens LanBaas .

Artikel 14. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, op een door LanBaas aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijkende betaaltermijnen dienen na akkoord LanBaas te worden ingeregeld tegen meerkosten.
2. LanBaas heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van LanBaas en de verplichtingen van de wederpartij jegens LanBaas onmiddellijk door LanBaas opeisbaar zijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, deelbetaling of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van LanBaas .
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. LanBaas is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van LanBaas of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van LanBaas is te allen tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van LanBaas in een onderhevig geval aan LanBaas uitkeert.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en LanBaas aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LanBaas beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In geen geval is LanBaas aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
5. De wederpartij vrijwaart LanBaas voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Afbeeldingen

1. Plaatjes die op de site, in folders en in kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product/ de producten. LanBaas aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LanBaas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LanBaas niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van LanBaas en werkstakingen in het bedrijf van LanBaas daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LanBaas opgeschort. Gedurende overmacht heeft LanBaas altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor LanBaas tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop LanBaas haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – na inachtneming van artikel 5 lid 2 – het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien LanBaas bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Scroll naar top